Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent d’anglès I (cat)

  Idioma modern I: Anglès Codi:  03.500    Crèdits:  6
  Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l’assignatura   Materials i eines de suport   Consulta del model d’avaluació   Avaluació final
  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.
  • DESCRIPCIÓ

  Un coneixement funcional de l’anglès és bàsic per als estudiants universitaris d’avui, tant per als seus estudis com per a les seves carreres professionals. Idioma modern I: Anglès correspon a la primera part del nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. L’assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès amb una metodologia basada en tasques, amb treball en grup en algunes activitats.

  Amunt

  • INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRÍCULA

  Important:aquesta assignatura no és per a principiants

  Els estudiants han d’haver assolit prèviament un nivell intermedi (equivalent a un B1 al Marc europeu comú de referència per a les llengües) abans de matricular-s’hi.

  Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell

   

  Es recomanable haver superat l’assignatura ‘Competències TIC’ abans de començar ‘Idioma Modern I: anglès’.

  Algunes de les activitats en aquesta assignatura es duran a terme en grups. Els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres estudiants i fer algunes activitats en temps real.

  Només es pot superar aquesta assignatura a través de l’avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l’estudiant preveu que no es podrà conectar a l’aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s’hi matriculi. En cap cas serà possible superar l’assignatura sense estar conectat a l’aula durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

   

  Requisits tècnics: targeta de so, auriculars i micròfon. Seria convenient també disposar d’una webcam.

  Amunt

  • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

  Idioma modern I: Anglès és la primera part d’un curs que consta de dues parts. L’objectiu general del curs és que, un cop acabat, el nivell general de competència en anglès de l’estudiant sigui equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

  COMPETÈNCIES
  Capacitat de comunicar-se en anglès escrit i parlat sobre aspectes quotidians.

  Capacitat d’entendre l’anglès escrit i oral relacionat amb temes d’interès general i personal i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.
  Capacitat d’utilitzar els recursos disponibles en internet d’una manera autònoma per a millorar i desenvolupar destreses en llengua anglesa.
  Capacitat de treballar com a part d’un equip en diversos contextos en línia.

  Amunt

  • CONTINGUTS

  El treball dels estudiants es basarà en cinc activitats al llarg del semestre, basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents:

  • comprensió lectora
  • expressió escrita
  • comprensió oral
  • expressió oral
  • interacció oral
  • treball en grup

  Les unitats dels materials web també contenen activitats que ajuden a desenvolupar el vocabulari dels estudiants i consoliden el seu coneixement d’estructures gramaticals. Es donarà per descomptat que els estudiants ja han après estructures de frases en anglès bàsiques i, per tant, els alumnes no treballaran sistemàticament una sèrie d’estructures gramaticals. Els exercicis de gramàtica i els materials de referència proporcionats són recursos que els estudiants poden utilitzar si cal per a millorar les àrees en què tenen més dificultats.

  Amunt

  • CONSULTA DELS MATERIALS DE QUÈ DISPOSA L’ASSIGNATURA
  Material Suport
  Family Matters Web
  Shopping Web
  Consumer Awareness Web
  Grammar Web
  Water holidays Web
  History of Tourism Web
  Human rights Web
  Getting There Web
  History of computers Web
  High tech Web
  Gap Year Travel Web
  Language Learning Web
  Discovering writing Web
  Women in business Web
  Competing for the market Web
  Looking After the Planet Web
  Medical Ethics Web
  All in the mind Web
  Popular psychology Web
  In the News Web
  Women and history Web

  Amunt

  • MATERIALS I EINES DE SUPORT

  Idioma modern I: Anglès (materials web)

  Aquests materials són a l’espai Recursos>Materials i fonts de l’aula. Consulteu la secció «Dates clau» més avall per a veure els noms i les dates de les unitats que s’estudiaran. Els alumnes poden estudiar les altres quatre unitats dels materials pel seu compte per fer pràctica addicional.

  Estructura de les unitats

  Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees de llenguatge següents:

  • Reading
  • Listening
  • Grammar
  • Vocabulary
  • Speaking
  • Writing

  El Glossary de cada unitat proporciona explicacions dels ítems de vocabulari claus i els estudiants també poden escoltar la pronúncia correcta de les paraules i les expressions.

  El Dictionary proporciona als estudiants definicions de paraules en la web de Cambridge Dictionaries Online.

  També hi ha una secció de Grammar, que proporciona als estudiants explicacions i exemples de qüestions gramaticals que sovint presenten problemes per als estudiants d’aquest nivell.

  Amunt

  • CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ
  Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC), la nota de la qual es confirma mitjançant una prova de validació (PV). La fórmula d’acreditació és: AC + PV.
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que hagin obtingut una nota d’AC igual o més elevada que 5 han de fer una prova de validació (PV) que validarà o no la qualificació de l’AC, que serà la nota final de l’assignatura. Si no s’ha aprovat l’AC, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’AC.

  Amunt

  • AVALUACIÓ FINAL

  Els estudiants d’Idioma modern I: Anglès que tinguin una qualificació final d’AC de 5 o més han de confirmar aquesta qualificació fent la prova de validació.

  La prova de validació consistirà en una tasca escrita en la qual es demanarà als estudiants que facin una redacció curta. Disposaran de 60 minuts per a la realització de la prova. Llavors el professor compararà el nivell d’anglès i el contingut del treball que els estudiants han anat lliurant al llarg del curs. Si el professor detecta una discrepància clara en el nivell general que indica que el treball lliurat per l’estudiant durant el semestre no era cent per cent original o que el treball ha estat fet o ha estat corregit per una altra persona, no es validarà la qualificació d’AC de l’estudiant, de manera que la qualificació de l’assignatura serà un 2 (suspens). En el cas que la redacció escrita per l’estudiant ala PV no tracti directament i de manera suficient la qüestió plantejada en la prova de validació, la seva qualificació d’AC no es validarà i suspendrà l’assignatura.

  Els estudiants poden portar diccionaris a la prova de validació. Els diccionaris en format electrònic no són permesos.

  Amunt

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.