Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de tècniques d’expressió, argumentanció i negociació (cat)

  Tècniques d’expressió, argumentació i negociació Codi:  03.505    Crèdits:  6
  Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l’assignatura   Consulta del model d’avaluació   Avaluació final
  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.
  • DESCRIPCIÓ

  L’assignatura Tècniques d’expressió, argumentació i negociació ofereix una formació general i bàsica i són instruments fonamentals per l’adequada  formació en els  àmbits  jurídic, criminològic i laboral així com en el desenvolupament de les seves tasques professionals. Així, resulta molt important la capacitat d’exposar d’una manera clara, ordenada i correcta els propis arguments, així com comptar amb instruments per a assegurar la correcció i qualitat de l’argumentació en la defensa dels punts de vista propis i en l’anàlisi crítica dels punts de vista de la resta d’interlocutors. A més, un aspecte central en la pràctica jurídica i en la resolució de conflictes és l’adequada defensa i promoció de les pretensions i interessos propis o de tercers, per la qual cosa resulta fonamental una formació en tècniques de negociació. Amb tot plegat, l’assignatura contribueix a treure un major profit de la formació jurídica adquirida en d’altres assignatures i matèries del grau.
  Per afavorir la coherència, en el desenvolupament de l’assignatura s’ha optat per prendre l’aspecte negocial com l’eix vertebrador, i treballar els àmbits de l’expressió i l’argumentació dins d’aquest context, en comptes de separar tres àmbits ben diferenciats entre si. D’aquesta manera, l’assignatura planteja una presentació dels elements principals que regeixen els processos de negociació en els quals hi ha implicats professionals com els advocats o criminòlegs que participen en processos de mediació o en la resolució de conflictes. En girar entorn d’elements bàsics d’aquest mètode de resolució de conflictes la proposta intenta també que l’alumne comprengui què és i què implica assumir la participació en un procés de negociació. Es tracta de mostrar el caràcter tècnic de les negociacions davant una visió merament intuïtiva de la tasca del negociador. Per això es parteix d’un aspecte fonamental d’aquests processos: la comprensió del nostre objecte d’intervenció, és a dir, del conflicte. A partir d’aquí analitzarem diferents condicionants que poden fer fracassar les negociacions.

  Amunt

  • INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRÍCULA

  Aquesta assignatura s’oferta com a obligatoria al Grau de Dret, al Grau de Criminologia i al Grau de Relacions Laborals.

  Amunt

  • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
  • Assolir i dominar els aspectes clau d’una expressió correcta, clara, ordenada i estructurada.
  • Comptar amb els mètodes i instruments adequats per a què la justificació i fonamentació dels nostres arguments sigui la millor  possible, i evitar incorreccions en els nostres raonaments.
  • Tenir els instruments bàsics de negociació per a la millor defensa i protecció dels nostres interessos, i assolir acords i        resultats beneficiosos i satisfactoris per a totes les parts implicades en el procés.

  Aquesta assignatura s’ofereix com a obligatòria al Grau de Dret, de Criminologia i de Relacions Laborals i Ocupació. En funció de la titulació corresponent l’estudiant treballarà especialment algunes de les següents competències:

  Competències Específiques:

  • Negociació, argumentació i mediació en l’entorn professional
  • Desenvolupament d’un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita
  • Capacitat per a analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
  • Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d’una perspectiva interdisciplinària i d’acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.

  Competències Transversals:

  • Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera
  • Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per les relacions interpersonals
  • Capacitat per a l’argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

  Amunt

  • CONTINGUTS

  Els materials de l’assignatura comprenen un seguit de mòduls didàctics, tant en format electrònic (PDF) com en paper.

   

  Expressió

   

  – Mòdul didàctic:Elements bàsics de la comunicació per a la resolució de conflictes (Web i paper)

  1. Els axiomes de la comunicació.
  2. L’escolta.
  3. L’escolta ativa
  4. Les preguntes

   

  Argumentació

   

  – Mòdul didàctic: Una breu introducció a l’argumentació (Web i paper)

  1. Qüestions conceptuals bàsiques de l’argumentació

  2. Lògica i argumentació (la justificació interna)

  3. Les fal·làcies argumentatives

  4. La justificació externa: algunes indicacions

   

  Negociació

   

  – Mòdul didàctic: Aspectes bàsics dels processos negocials (Web i paper)

  1. Els conflictes       2. La negociació       3. Sobre la negociabilitat d’un conflicte       4. Què he de saber d’un conflicte per a planificar una negociació?       5. Marcs de referència       6. Dues personalitats difícils en la negociació       7. Què fer ambon Àtila el bàrbar?       8. Tàctiques negocials       9. Una proposta constructiva per a l’actitud del negociador

  Amunt

  • CONSULTA DELS MATERIALS DE QUÈ DISPOSA L’ASSIGNATURA
  Material Suport
  Tècniques d’expressió, argumentació i negociació Web
  Tècniques d’expressió, argumentació i negociació PDF

  Amunt

  • CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ
  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda a partir de l’avaluació contínua (AC), i d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (presencial) (EX). La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC o EX.
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que hagin obtingut una nota d’AC igual o més elevada que 5 no han de fer l’EX i la seva nota final d’assignatura serà igual a la nota d’AC. Si l’estudiant fa examen, s’aplicarà la fórmula següent: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. Si no s’ha aprovat l’AC, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

  Amunt

  • AVALUACIÓ FINAL

  L’assignatura es pot superar per una doble via: Avaluació contínua o Examen final.
  1) Per als estudiants que hagin seguit i han superat l’Avaluació Contínua (qualificació final d’AC d’A, B o C+): la superació de l’AC suposa la superació de l’assignatura sense necessitat de realitzar prova de síntesi o un altre tipus de prova final. Per tant, la nota final de l’assignatura serà la nota que obtinguin en la mateixa.

  2) Els estudiants que no hagin seguit o no hagin superat l’EC (qualificacions de N, D o C-), hauran de fer un examen final per poder superar l’assigantura que constarà de cinc preguntes. La qualificació obtinguda en l’examen serà la qualificació final de l’assignatura.

  Amunt

  1 comentario sobre pla docent de tècniques d’expressió, argumentanció i negociació (cat)

  • Por comentarios de compañeros que ya han realizado esta asignatura, se puede considerar que el nivel de exigencia no es alto pero exige una atención continuada. Si se aprueba la evaluación continua (AC) no hace falta hacer prueba de síntesis, validación (PS/PV) o exámen (EX). Durante el semestre feb-jun12 se ha planteado un caso sobre el que han girado todas las pruebas de evaluación contínua (PAC).

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.