Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de dret públic (cat)

  Dret públic Codi:  20.504    Crèdits:  6
  Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l’assignatura   Materials i eines de suport   Consulta del model d’avaluació   Avaluació final
  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.
  • DESCRIPCIÓ

  Dret Públic és una assignatura de 6 crèdits i està situada en el mòdul bàsic del Grau de Crimimogia (20.504) i dins de les assignatures obligatòries del Grau de Relacions Laborals i Ocupació (13.510).

  L’objecte d’aquesta assignatura està format per quatre grans blocs:

  1. Els conceptes d’Estat i de Constitució i la seva evolució, els tipus de normes que formen l’ordenament jurídic l’espanyol (les seves principals característiques i llurs relacions) i els principis constitucionals que estructuren la forma d’ Estat (l’Estat social i democràtic de dret), la forma de govern (la monarquia parlamentària) i l’organització territorial del poder polític espanyol (l’ Estat de les Autonomies).

  2.Els drets fonamentals i les seves garanties, com a objectiu màxim de l’Estat constitucional.

  3.L’organització de l’Estat, tant pel que fa als seus òrgans centrals (el que tradicionalment s’ha anomenat els òrgans constitucionals de l’Estat), com a la seva organització territorial.

  4.L’Administració pública i el Dret administratiu, així com l’activitat que duen a terme les administracions públiques i els mecanismes per al seu control.

   

  Amunt

  • INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRÍCULA

  Per a matricular-se de Dret Públic no cal haver superat prèviament cap altra assignatura, però és molt recomanable haver superat Introducció al Dret i en el cas de Criminolgia és aconsellable haver superat Política i societat.

  Amunt

  • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

   

  Competències:

  En el Grau de Criminolgia està previst que en aquesta assignatura l’estudiant podrà treballar les següents competències específiques:

  – Desenvolupar l’activitat de criminologia conforme als principis constitucionals, drets fonamentals i llibertats publiques.

  – Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa.

  En el Grau de Relacions Laborals i Ocupació, les competències que l’estudiant podrà treballar en el mòdul de fonaments jurídics de les relacions laborals en el que s’insereix aquesta assignatura són les següents:

  Competències específiques:

  · Capacitat per a analitzar la realitat social desde la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

  · Capacitat per a interpretar el sistema jurídic des d’una perspectiva interdisciplinària i d’acord amb els valors étics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.

  · Capacitat de representació tècnica en l’àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

  Competències transversals:

  · Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilizar adequadament la informació.

  · Capacitat per a l’argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.

   

  Objectius d’Aprenentatge:

  Els objectius d’aquesta assignatura són els següents:

  1. Conèixer el què caracteritza l’estat com a forma d’organització política i saber identificar l’origen i evolució del constitucionalisme.

  2. Comprendre el valor jurídc de la Constitució i la seva posició en l’ordenament i conèixer els mecanismes de garantia de la seva jerarquia suprema i els criteris d’interpretació de l’ordenament jurídic conforme a la Constitució.

  3. Saber quins són els tipus de normes que formen l’ordenament jurídic l’espanyol, les seves principals característiques i llurs relacions.

  4. Comprendre les característiques i funcions dels principis constitucionals bàsics o estructurals de la Constitució espanyola (forma d’Estat, forma de govern i forma d’organització territorial).

  5. Conèixer el fonament i l’evolució històrica dels drets humans i comprendre el concepte i el caràcter subjectiu i objectiu dels drets fonamentals i el seu règim jurídic (titularitat, exercici, límits, eficàcia, i interpretació).

  6. Conèixer les garanties dels drets fonamentals (jurisdiccionals i no jurisdiccionals) i valorar la importància de les garanties jurisdiccionals en el funcionament ordinari de l’estat constitucional.

  7. Conèixer les característiques més importants dels diferents drets fonamentals.

  8. Saber identificar la composició, les funcions i les relacions dels principals òrgans o institucions de l’Estat central: la Corona, les Corts Generals, el Govern i l’Administració, el Poder Judicial i el Tribunal Constitucional.

  9. Reconèixer els principals trets definidors de l’Estat autonòmic com a model d’organització territorial de l’Estat espanyol, i de la seva administració local.

  10. Conèixer el concepte d’Administració pública i de Dret administratiu.

  11. Analitzar les conseqüències de la Constitució en el Dret administratiu i les Administracions públiques.

  12. Saber quines són les formes de l’activitat administrativa i quins instruments jurídics s’utilitzen per a la seva realització.

   

  Amunt

  • CONTINGUTS

  Mòdul 1: L’Estat i l’ordenament jurídic.
  1. Concepte i evolució de l’Estat. 2. La constitució i el constitucionalisme. 3. La Constitució espanyola i les altres fonts del Dret. 4. Els principis estructurals de la Constitució espanyola.
  Mòdul 2: Drets i llibertats.
  1. Caracterització general del sistema de drets i llibertats . 2. El règim jurídic dels drets i llibertats. 3. Les garanties dels drets i llibertats. 4. La suspensió dels drets i llibertats . 5. Els deures constitucionals. 6. Els drets i llibertats. 7. Els principis de l’art. 25 CE.
  Mòdul 3: L’organització de l’Estat . 1. L’organització institucional de l’Estat central. 2. L’organització territorial de l’Estat.
  Mòdul 4: L’administració pública i el dret administratiu. L’activitat administrativa i el seu control.
  1. L’Administració pública. 2. El dret administratiu. 3. La Consitució i les seves conseqüències en el dret admininstrariu i l’administració pública. 4. L’acte administratiu. 5. El procediment administratiu. 6. Els contractes del sector públic. 7. Els tipus d’activitat administrativa. 8. El control de l’activitat administrativa. 9. El recurs contenciós administratiu.
  En el primer mòdul es veu una dimensió més normativa de l’Estat, perquè després d’estudiar els conceptes d’Estat i de Constitució i la seva evolució, es coneixen quins són els tipus de normes que formen l’ordenament jurídic l’espanyol, les seves principals característiques i llurs relacions. En el segon mòdul, s’estudia una altra dimensió de l’Estat constitucional, la que es fixa en les seves finalitats, i s’analitzen per tant el que n’és el seu objectiu màxim, la garantia dels drets fonamentals. Per completar la visió de l’actual Estat espanyol, en el mòdul tercer s’estudia la seva organització, començant pels seus òrgans centrals, per veure a continuació la seva organització territorial. En el mòdul quart es fa una aproximació a l’Administració pública i el Dret administratiu i s’analitzen les seves bases constitucionals i s’exposen també els diferents tipus d’activitat administrativa, els instruments a través dels que es canalitza i els mecanismes de control de l’activitat administrativa.

  Amunt

  • CONSULTA DELS MATERIALS DE QUÈ DISPOSA L’ASSIGNATURA
  Material Suport
  Dret púbic Web
  Dret púbic PDF

  Amunt

  • MATERIALS I EINES DE SUPORT

  Els materials bàsics per a la preparació de l’assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests materials constitueixen la referència fonamental en el seguiment de la matèria, i tenen com a objectiu actuar com a base del procés d’ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica de l’aula, la realització de les proves d’avaluació continuada (PACs), el treball amb les guies d’estudi (GES), el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls, els textos complementaris que es poden trobar a l’aula i que us anirà indicant el vostre consultor, i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant.
  Per a la preparació de l’assignatura, a més a més dels materials docents, resulta bàsica la consulta de la Constitució Espanyola de 1978 i altres normes que s’indiquen a les GES, que podeu trobar a les bases de dades de la Biblioteca. Existeixen diverses recopilacions en paper (que inclouen la Constitució i les principals lleis polítiques i administratives), entre les que destaquem:

  a)Leyes Políticas del Estado, a càrrec de Alberti i M.González, Civitas, Madrid, darrera edició.

  b) Leyes Políticas, a càrrec de F. de Carreras i Juan Carlos Gavara, Aranzadi, darrera edició.

  c) Leyes Administrativas, a càrrec de L. Martín Rebollo, Aranzadi, darrera edició.

  També és convenient estar familiaritzat amb alguna col·lecció de sentències del Tribunal Constitucional per tal de poder accedir-hi, quan s’escaigui, amb facilitat.
  Tingueu present que podreu trobar la jurisprudència del Tribunal Constitucional i la legislació estatal i autonòmica en les bases de dades de la biblioteca del campus. Així mateix, també és convenient tenir a l’abast la bibliografia que s’indica al final de cadascun dels mòduls, per si és el cas fer consultes.

  Finalment, per tal d’ampliar el contingut d’alguns dels apartats dels mòduls, teniu també al vostre abast, com a material complementari de l’assignatura, i en l’apartat de fonts d’informació de l’espai de recursos de l’aula, diversos articles, estudis o parts de monografies que, o bé es corresponen a lectures que s’indiquen en els mateixos mòduls, o bé són útils per aprofundir alguns dels temes tractats.

   

  Amunt

  • CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ
  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura: Els estudiants que s’avaluïn de la PS: AC 60% – PS 40% Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC) Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS). Els estudiants que s’avaluïn de l’EX: AC 35% – EX 65% Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4). Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

  Amunt

  • AVALUACIÓ FINAL

  L’avaluació final d’aquesta assignatura consistirà en una prova presencial escrita, on caldrà acreditar que s’han assolit els objectius de l’assignatura (coneixements i competències). La superació o no de l’AC determinarà la denominació i el contingut d’aquesta prova presencial (prova de síntesi o examen final).

  Per als estudiants que hagin realitzat l’AC satisfactòriament (A, B, C+), la Prova de síntesi, tindrà com a objectiu completar el procés d’aprenentatge realitzat al llarg del curs i l’assoliment dels objectius de l’assignatura. Per a preparar les proves de síntesi l’alumne ha d’estudiar no només les PACs realitzades sinó tot el material docent utilitzat durant el curs. La nota de la prova de síntesi es creua amb la nota d’avaluació continuada amb una ponderació d’un 40% per la primera i un 60% per la segona. A més, molt important, per tal que aquesta ponderació pugui tenir lloc, a la prova de síntesi cal haver obtingut una nota mínima de 3,5 punts sobre 10. En cas de no assolir aquesta qualificació de 3,5 punts l’assignatura quedarà suspesa. La Prova de síntesi, elaborada per a poder ser resolta en una hora, tindrà bàsicament la mateixa estructura que les PACs: un test de 10 preguntes (sobre els 4 mòduls), una part teòrica (amb una pregunta a escollir entre dues) d’algun dels 4 mòduls, i una part pràctica, amb alguna pregunta igual o semblant a alguna les treballades durant el semestre. En el test, caldrà respondre totes les preguntes i les no constestates es consideraran con si fossin errònies; cada dues respostes errònies en resta una de corrrecta. La valoració de cada part serà la següent: el test, 20%, la part teòrica, 40%, i la part pràctica 40%. Tanmateix, 7 o més errades en el test impedirà aconseguir una qualificació (de la prova de síntesi) superior a 3, i per tant, impedirà superar l’assignatura. Així mateix, una valoració de 0 en qualsevol de les altres parts també comportarà una qualificació màxima de 3 i l’assignatura quedarà suspesa.

  Per a la resta d’estudiants (qualificacions N, C- o D a l’Avaluació Contiunada) i pels qui, malgrat haver superat l’AC, prefereixin no fer la Prova de síntesi, s’haurà d’acreditar a l’Examen Final que s’ha assolit els objectius de l’assignatura (tant els coneixements acadèmics i disciplinars, com les competències professionals), tal com es descriuen en aquest pla docent. En el test, caldrà respondre totes les preguntes i les no constestates es consideraran con si fossin errònies; cada dues respostes errònies en resta una de corrrecta. L’Examen Final, elaborat per a poder ser resolt en 2 hores, constarà de tres parts: un test de 20 preguntes (sobre els 4 mòduls), una part teòrica amb 2 preguntes sobre els mòduls (cal respondre les dues) i una part pràctica (no necessàriament extreta de les que s’hagin treballat durant el semestre). La valoració de cada part serà la següent: el test, 20%, la part teòrica, 40%, i la part pràctica 40%. Tanmateix, 12 o més errades en el test comportarà suspendre l’assignatura. Així mateix, una valoració de 0 en qualsevol de les altres parts també comportarà suspendre l’assignatura.

   

  Amunt

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.