Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  Pla docent. Mètodes qualitatius d’investigació en criminologia  Informació de l’assignatura

  Mètodes qualitatius d’investigació en criminologia Codi: 
  20.531    Crèdits: 
  4
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  Objectius i competències  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Materials i eines de suport  

  Consulta del model d’avaluació  

  Avaluació final  

  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.

  La metodologia qualitativa és un mètode de recerca que tracta d’explorar, descobrir i explicar la realitat des del punt de vista dels seus protagonistes. Es caracteritza per buscar les raons i explicacions del fenomen investigat, el per què i el com del comportament humà, tot abordant l’objecte d’estudi des d’un punt de vista holístic i subjectiu. 
  És una eina molt útil per a la Criminologia, en tant que permet aprofundir en les causes de la conducta delictiva i de la realitat criminològica
  des d’un perspectiva diferent, més profunda que la utilitzada per la recerca quantitativa. 

  En l’assignatura de Mètodes qualitatius de recerca en criminologia s’introdueix a l’alumne en les arrels històriques, l’evolució i els trets bàsics d’aquesta metodologia, basada en l’observació de la realitat. Així mateix, es presenta l’observació participant i la no participant com a metodologies qualitatives en concret, abordant també el perfil, les característiques i els diferents rols
  de l’informant juntament amb l’entrevista com a tècnica fonamental de l’observació participant, els seus tipus i les pautes d’actuació de l’entrevista estructurada. 
  Finalment, es dedica un mòdul sencer a l’estudi del tractament i anàlisi de les dades obtingudes amb l’ús de les tècniques qualitatives i a la presentació dels resultats.


  Amunt

  A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 
  1.- Analitzar i descriure el fenomen criminal i la conducta delictiva des d’un punt de vista més profund, cercant el per què i el com d’aquesta realitat. 
  2.- Aprendre a utilitzar les diferents tècniques d’investigació qualitativa. 
  3.- Adquirir les habilitats necessàries per ser capaços d’analitzar les dades obtingudes a partir de l’aplicació de les tècniques qualitatives estudiades per tal de poder presentar-les de forma acurada. – 

  Objectius d’Aprenentatge: 
  En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de: 
  1.- Conèixer l’origen i el desenvolupament de la metodologia qualitativa així
  com les principals diferències, avantatges i desavantatges existents entre les tècniques qualitatives i quantitatives. 
  2.- Diferenciar les diferents tècniques utilitzades en la metodologia qualitativa, amb especial atenció a l’estudi de l’entrevista com a tècnica fonamental de l’observació participant. 
  3.- Conèixer les característiques més importants per tal d’assumir el rol d’informador
  així com les tècniques de transcripció i anàlisi del contingut de les dades obtingudes a partir de l’aplicació dels mètodes qualitatius. 
  4.- Aprendre les diferents tècniques i elements per a la presentació correcta i acurada d’una recerca qualitativa.


  Amunt

  Mòdul didàctic 1 
  Generalitats sobre els mètodes qualitatius: trets bàsics, variants, camps d’aplicació i història 
  1. Introducció històrica: tradicions qualitatives en la criminologia 
  2. Trets bàsics, variants i camps d’aplicació 
  3. Programació d’una recerca criminològica 
  4. La qualitat de les dades en la recerca qualitativa 

  Mòdul didàctic 2
  L’observació participant i no participant
  en perspectiva qualitativa 

  1. Classificació i assumptes pràctics 
  2. L’observació participant en perspectiva qualitativa 
  3. L’observació no participant en perspectiva qualitativa 
  4. Exemples de protocols d’observació interpretativa 
  5. Els informants 

  Mòdul didàctic 3 
  L’entrevista com a tècnica nuclear de l’observació participant 
  1. Perfil metodològic i tipus d’entrevista 

  2. Preparació, realització i valor metodològic de les entrevistes 
  3. Introducció a l’estudi qualitatiu dels grups 
  4. El mostreig qualitatiu 

  Mòdul didàctic 4 
  L’anàlisi de dades i presentació d’una recerca qualitativa 
  1. Transcripcions i documents 
  2. L’anàlisi de contingut 
  3. Altres variants d’anàlisis 
  4. La presentació d’una recerca qualitativa


  Amunt

  Material Suport
  Mètodes qualitatius d’investigació en criminologia Web
  Mètodes qualitatius d’investigació en criminologia PDF


  Amunt

  Els materials docents han estat elaborats pel Dr. Carles Riba Campos, professor titular al Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament de la UB i revisats per la Dra. Karolin Eva Kappler, Doctora en Sociologia per la UB i Màster en Ciències polítiques de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Des de Febrer 2013 la Dra. Kappler treballa al departament de “Diagnosis del Present” de la Universitat a Distància de la ciutat de Hagen (Alemanya). Les seves línies de recerca
  són metodologia qualitativa, victimologia, xarxes sociales i violència. 

  Format Paper : 

  Mòdul didàctic 1: Generalitats sobre els mètodes qualitatius: trets bàsics, variants, camps d’aplicació i història
  Mòdul didàctic 2: L’observació participant i no participant en perspectiva qualitativa
  Mòdul didàctic 3: L’entrevista com a tècnica nuclear de l’observació participant
  Mòdul didàctic 4: L’anàlisi
  de dades i presentació d’una recerca qualitativa


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC.
  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura:

  Els estudiants que s’avaluïn de la PS:

  AC 60% – PS 40%
  Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC)
  Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS).

  Els estudiants que s’avaluïn de l’EX:

  AC 35% – EX 65%

  Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4).
  Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.
  En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.


  Amunt

  L´avaluació final d´aquesta assignatura consistirà en una prova de síntesi, de caràcter presencial, per aquells estudiants que hagin superat l´avaluació continuada (A, B, C+) o en un examen , de caràcter presencial i d´una durada màxima de dues hores, per aquells estudiants que no hagin seguit l’avaluació continuada o no l’hagin superada (C-, D, N).

  En relació a les PROVES DE SÍNTESI, cal tenir en compte els següents aspectes: 

  • La prova de síntesi avalua
   l’assoliment de les competències de l’assignatura treballades sobre els temes tractats en l’avaluació continuada.
  • Per a poder fer la prova de síntesi cal haver superat l’avaluació continuada.
  • La prova de síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora.
  • La prova de síntesi pot ser virtual o presencial (en aquesta assignatura la prova serà presencial).

  La prova de síntesi consistirà en la resposta a diverses preguntes breus, una pregunta de
  desenvolupament i/o un cas pràctic. El model definitiu de prova de síntesi i d’examen final es comunicarà als estudiants al llarg del semestre.


  Amunt  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.