Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  Pla docent. Mètodes quantitatius d’investigació en criminologia  Informació de l’assignatura

  Mètodes quantitatius d’investigació en criminologia Codi: 
  20.530    Crèdits: 
  6
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  Objectius i competències  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Materials i eines de suport  

  Consulta del model d’avaluació  

  Avaluació final  

  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.

  Mètodes d’investigació quantitativa es centra en els diferents mètodes quantitatius i les estratègies o dissenys d’investigació que hi estan associats: experimental, quasiexperimental, selectiu (en especial els dissenys d’enquesta i ex post facto) i observacional.

  Aquesta assignatura pretén situar la recerca criminològica dintre del context general de l’activitat científica. Es mostra a l’estudiant com arribar a distingir les característiques del coneixement científic respecte
  d’altres tipus de coneixement. Es treballarà sobre l’esquema general de recerca de una manera seqüencial i relacionada. Es proporcionen els elements clau que formen part de la recerca quantitativa i s’adreça a valorar l’adequació del pla d’investigació en relació als objectius/hipòtesis plantejats.

  Es dedicarà un mòdul a l’observació com a tècnica descriptiva; les seves característiques, , els diferents tipus de mesures derivables, així com, les diferents formes de plantejar aquesta tècnica
  dintre de l’àmbit de la recerca criminològica. 

  També es dedicarà un mòdul a l’estudi de les enquestes en l’àmbit criminològic. Els dos últims mòduls es dediquen a l’estudi dels mètodes experimentals i quasi-experimentals. En concret, s’estudia l’experiment; les seves característiques, les seves aplicació y les avantatges y desavantatges d’aquest tipus de mètodes.

  Mètodes d’investigació quantitativa vol posar de manifest: (a) la importància que té la bona planificació
  del disseny d’investigació i (b) les conseqüències que es poden derivar arran d’un disseny inicial inadequat a l’hora d’obtenir i analitzar les dades, interpretar-les i extreure’n conclusions.


  Amunt

  L’objectiu principal d’aquesta assignatura és que l’estudiant aprengui com s’ha obtingut el coneixement criminològic, per què s’ha fet amb aquesta metodologia i quins són els avantatges i els inconvenients que planteja.

  Objectius generals:

  1. Que l’estudiant connecti el contingut de l’epistemologia i de l’anàlisi de dades per mitjà de la baula que els uneix. Una determinada orientació del coneixement ha de desembocar sempre sobre un pla per obtenir informació de la realitat.
  Aquesta informació quan té forma numèrica es realitza mitjançant l’anàlisi de dades.

  2. Que l’estudiant sigui capaç per si mateix de llegir i entendre els documents científics originals que transmeten els resultats de les investigacions. Totes les fonts documentals de la criminologia estan comunicades inseparablement de la metodologia emprada.

  3. Que l’estudiant desenvolupi un esperit crític respecte a la forma d’accedir al coneixement. No només del saber acadèmic, sinó
  també de tota la informació que li arriba pels mitjans de comunicació: de les entrevistes, de les enquestes, dels programes d’actuació social, dels debats sobre educació, de les seccions de divulgació científica, etc.

   

  Objectius específics:

   

  •  Entendre els supòsits que recolzen la lògica de la investigació científica.
  • Adquirir el vocabulari metodològic bàsic en català i anglès de la investigació científica
  •  Identificar
   i formular de forma operativa hipòtesis relacionades amb un problema d’investigació.
  •  Saber identificar les variables objecte d’estudi i determinar el seu rol: variables independents (VI), variables dependents (VD)
  •  Identificar variables estranyes i controlades.
  •  Conèixer les principals característiques, avantatges i inconvenients dels mètodes quantitatius: enquesta, observacional, experimental i selectiu.
  •  Reconèixer
   els trets distintius dels diferents mètodes d’investigació
  •  Identificar un determinat disseny d’investigació.
  •  Conèixer els conceptes de fiabilitat o validesa.
  •  Conèixer les tècniques de control i entendre la seva importància.
  •  Entendre el concepte de manipulació.
  •  Saber estructurar un document d’acord amb la normativa per a informes científics de l’APA.
  •  Saber
   identificar, citar i referenciar un document d’acord amb la normativa APA.
  •  Saber emetre judicis ètics respecte a una recerca.
  •  Ser capaç d’elaborar informació a partir de literatura científica.
  •  Avaluar de forma raonada i crítica la qualitat de l’apartat de “mètode” d’un article científic.

   

  Competències transversals:

   

  •  Analitzar i sintetitzar.
  •  Considerar
   diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
  •  Interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demanada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
  •  Llegir de forma crítica la bibliografia científica, avaluant la seva procedència, situant-la dins d’un marc epistemològic i identificant
   i contrastant les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
  •  Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
  •  Usar documents, texts i publicacions en una tercera llengua (anglès).

   

  Competències específiques

   

  •  Formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
  •  Valorar,
   contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels models, teories, instruments i tècniques més adequades en cada context d’avaluació i intervenció.


  Amunt

  Índex de continguts: 

  Mòdul 1 Introducció i metodologia d’enquestes
  1. La connexió epistemològica 
  2. El procés de contrast d’hipòtesi 
  3. Addenda: algunes controvèrsies metodològiques 
  4. Metodologies descriptives I: enquestes 

  Mòdul 2 Metodologies descriptives II: l’observació 
  1. L’observació al servei
  de la psicologia científica 
  2. Diferents maneres de plantejar l’observació 
  3. Construcció de codis 
  4. Tipus de mesura en l’observació 
  5. L’avaluació del procés d’observació 

  Mòdul 3 Metodologia experimental 
  1. Experiments amb una variable independent diferents subjectes 
  2. Experiments amb una variable independent els mateixos subjectes 
  3. Experiments amb un sol subjecte 
  4. Experiments amb més d’una variable independent: dissenys factorials 

  Mòdul 4 Metodologies quasi experimentals i selectives 
  1. Metodologies quasi experimentals 
  2. Dissenys ex post facto 
  3. Dissenys evolutius 
  4. Resolució de casos pràctics 

  Mòdul 5 Annex 
  1. L’estructura d’un article científic:
  les normes de publicació. 
  2. L’ètica en la investigació. El codi deontològic de la Societat Espanyola d’ Investigació Criminològica


  Amunt

  Material Suport
  Mètodes quantitatius de recerca criminològica Web
  Mètodes quantitatius de recerca criminològica PDF
  Minitab (versió 16) Programari en línia


  Amunt

  Els materials d’aquesta assignatura van ser elaborats per: Prof. Dr. D. Orfelio G. León García i el Prof Dr. D. Ignacio Montero García-Celay ,Professors Titulars de l’ Area de Metodologia de les Ciències del Comportament de l’ Universitat Autònoma de Madrid. 

  Aquests mateixos materials, i que aquest proper semestre es posaran a disposició dels estudiants del Grau en Criminologia, han estat adaptats a l’ àmbit de la criminologia per el Prof. Dr.
  D. Marcelo F. Aebi
  , Professor Titular de Criminologia de la Universitat de Lausana (Suïssa) i professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. És secretari executiu de la Societat Europea de Criminologia, membre del grup d’experts responsable del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics i , com a expert científic del Consell d’ Europa, és responsable de les Estadístiques Penals Europees. A més, forma part del comitè editorial de nombroses revistes científiques
  internacionals en l’àmbit de la criminologia.

   

  Els materials bàsics per a la preparació de l’assignatura són els mòduls didàctics que, per aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya.

  El material de l’assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l’assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d’aprenentatge.

  L’assignatura es basa en 5 mòduls en versió web que podeu descarregar al disc dur del vostre ordinador. També podeu
  descarregar els materials en format pdf però tingueu en compte que hi ha activitats interactives i autoavaluacions que sols trobareu als materials en format web.

  A través dels quatre mòduls i l’annex es presenten els continguts en què es basa l’assignatura. En cada un dels mòduls trobareu:

  Petits exercicis, a manera de petites reflexions, que ajuden a la comprensió i bon seguiment dels continguts.

  Activitats pensades per a practicar i consolidar
  els diferents conceptes metodològics que es presenten a cada un dels mòduls.

  Activitats interactives que us permetran actuar o bé com a investigadors o com a subjectes d’una investigació.

  Al final de cada mòdul trobareu un test d’autoavaluació que us permetrà comprovar el vostre nivell de coneixements. Cada vegada que el realitzeu, us presentarà cinc preguntes de diferent nivell de dificultat i al finalitzar us indicarà quin és el vostre nivell de coneixements i el grau de dificultat
  que heu superat.


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC.
  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura:

  Els estudiants que s’avaluïn de la PS:

  AC 60% – PS 40%
  Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC)
  Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS).

  Els estudiants que s’avaluïn de l’EX:

  AC 35% – EX 65%

  Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4).
  Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.
  En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.


  Amunt

  L’avaluació final consisteix en una prova de síntesi de caràcter presencial pels estudiants que hagin superat l’ AC (A, B i C+) o en un examen de caràcter presencial i una durada màxima de dues hores per aquells que no hagin seguit la AC o no l’hagin superat (C-, D o N).

  En relació a les proves de síntesis, ha de tenir-se en compte els següents aspectes:

  -Per poder fer la prova de síntesi
  s’ ha d’haver superat l’Avaluació Contínua.
  -La prova de síntesi està pensada per poder ser realitzada en una hora.
  -La prova de síntesi pot ser virtual o presencial (en aquesta assignatura la prova serà presencial). En funció del pla d’aprenentatge de cada assignatura, cada estudi determinarà el millor sistema per garantir la correcta avaluació de l’estudiant.
  -La prova de síntesi és avaluable. La nota obtinguda en la prova de síntesi és creuarà amb la nota de AC.
  -En
  tot cas, els models finals definitius de proves de síntesis es comunicaran als estudiants al llarg del semestre.


  Amunt  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.