Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de criminalística (cat)

  pla docent de criminalística (cat)

  Criminalística Codi: 20.549 Crèdits: 4
  Consulta de les dades generals Descripció L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis Objectius i competències Continguts Consulta dels materials de què disposa l’assignatura Consulta del model d’avaluació
  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.

  Descripció

  En aquesta assignatura es pretén introduir a l’estudiant del Grau de Criminologia en l’estudi dels conceptes fonamentals referits a la Criminalistica.

  Es presentarà, d’una manera global, la situació de les ciències forenses tant en l’àmbit de les ciències com en l’àmbit del Dret. Així mateix, s’enfoca la problemàtica a la qual es veu enfrontat el perit forense, atenent al paper que ostenta en el sistema judicial. També, s’aborden els aspectes relatius al procés relacionat amb l’elaboració d’un dictamen i les diferents formes de raonament per a la seva creació. S’abordarà dos aspectes centrals que concerneixen a la Criminalistica: l’ indici i l’escena del crim.

  Es tractarà amb detall la base sobre la qual treballa un criminalista, l’ indici. L’explotació d’aquest aspecte és crucial a fi d’obtenir la informació fonamental que pugui explicar els fets esdevinguts durant un acte delictiu i la posterior elaboració d’un dictamen que serà presentada com a prova pericial. Es descriurà l’ indici tant des del punt de vista tècnic – científic, atenent a la informació obtinguda amb els mitjans dels que es disposen actualment, com des del punt de vista judicial.

  D’altra banda, s’abordaran els aspectes més destacables a tenir en compte en el treball de camp d’un criminalista per a la recollida d’indicis. Finalment, s’abordarà la temàtica general corresponent a les drogues il¿lícites, els seus tipus i la regulació vigent que regula el control d’aquestes, tant en el marc internacional, europeu, com en el nacional. S’introduiran conceptes importants pel que fa a les variables amb les quals actualment es treballen per a la lluita contra el tràfic il¿lícit de drogues; perfil químic i/o físic. També es descriurà d’una forma global els aspectes que actualment estan sent desenvolupats, relatius a aspectes d’intel¿ligència, i en concret a la seva aplicació en l’anàlisi de drogues il¿lícites amb finalitats d’intel¿ligència estratègica o tàctica, segons sigui el cas.

  Finalment, es tractarà la legislació penal vigent relativa a l’activitat i responsabilitats del perit forense (o criminalista) en l’Estat espanyol.

  L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  L’assignatura Criminalistica és una assignatura d’entre les optatives que s’ofereixen al Grau de Criminologia,i consta de 4 crédits.

  Amunt

  Objectius i competències

  En aquesta assignatura, l’estudiant tindrà la possibilitat de familiaritzar-se, dins de l’àmbit de la criminalitat, amb la Criminalistica. En finalitzar el semestre, els alumnes, a través de l’estudi dels 3 mòduls temàtics dels quals es composa els materials docents de l’assignatura, hauran de ser capaços de:

  1. Conèixer la situació actual de les ciències forenses, la seva implicació en l’àmbit científic i en l’àmbit judicial.
  2. Familiaritzar-se amb la terminologia existent en les camp de les ciències forenses.

  3. Comprendre la situació actual entre el binomi ciències i procés judicial implícit en l’activitat forense.

  4. Posseir un coneixement global del dictamen i les seves formes en el camp forense.

  5. Entendre quina és la tasca de la Criminalistica i dos dels seus pilars; l’ indici i l’escena del delicte.

  6. Comprendre els dos enfocaments sobre l’ indici; l’enfocament judicial i l’enfocament científic – tècnic.

  7. Familiaritzar-se amb la terminologia emprada en tots dos casos.

  8. Conèixer de manera general el procés de recerca en l’escena del delicte.

  9. Posseir una visió global sobre quina és l’activitat desenvolupada pel criminalista químic pel que fa a les drogues i el seu tràfic il¿legal, així com del marc jurídic pel qual es regula.

  10. Conèixer la implicació de la criminologia en aquells camps en els quals col¿labora amb la Criminalistica per tal de combatre fets delictius.

  11. Conèixer el marc penal que competeix a la figura del perit judicial, en l’acompliment de les seves activitats, en l’Estat espanyol.

  12. Familiaritzar-se amb la terminologia en cadascuna de les temàtiques abordades.

  Amunt

  Continguts

  Índex de continguts:

  Mòdul didàctic: 1 Introducció a les ciències forenses

  1. Les Ciència forenses i la seva evolució en la història
 • Classificació de les ciències forenses

 • 2.1. Organismes internacionals

  1. Les ciències forenses en el marc del procediment judicial

  3.1. Introducció

  3.2. El rol en els tribunals

  3.3. Cultura científica i cultura del Dret

  3.4. El conflicte dialèctic en els tribunals

  1. Principis generals del paradigma en les ciències forenses

  4.1. Marc teòric

  4.2. Principi de la matèria divisible

  4.3. Principi d’intercanvi de Locard

  4.4. Els processos del paradigma forense

  1. El dictamen i les seves formes
 • L’ètica en les ciències forenses

 • Les ciències forenses i la ciència ficció

 • La situació acadèmica

 • Mòdul didàctic 2: L’ indici i el seu secret

  1. Introducció a la Criminalistica

  1.1. Antecedents històrics

  1.2. Situació actual

  1.3. El paper de la Criminalistica

  1. Indicis

  2.1. Classificació

  2.2. Petjades i taques

  1. Indicis d’origen biològic

  3.1. Fluids biològics

  3.2. Empremtes dactilars

  3.3. Taques de sang i ADN

  3.4. Cabell

  1. Indicis d’origen no biològic

  4.1. Tractament de les petjades in situ

  4.2. Examen comparatiu

  4.2.1. Petjades de transit

  4.2.2. Petjades d’útils o eines

  4.2.3. Petjades per utilització d’armes de foc

  1. Altres indicis

  5.1. Indicis psicològics i del comportament

  5.2. L’escriptura en l’examen de documents

  1. L’escena del delicte 6.1. Introducció

  6.2. Metodologia general

  6.3. Llocs d’estudi

  1. La prova indiciaria

  Mòdul didàctic 3: Drogues il¿lícites i intel¿ligència forense

  Part I. Drogues

  1. Introducció

  1.1. Classificació

  1.1.1. Segons el seu origen

  1.1.2. Segons el seu efecte sobre el sistema nerviós central

  1.1.3. Segons el seu ús 1.1.4. Segons el sistema legislatiu 1.2. Laboratoris clandestins

  1.3. Profiling

  1. Drogues naturals

  2.1. Cocaïna

  2.2. Derivats de l’opi

  2.3. Cànnabis i derivats

  1. Drogues sintètiques

  3.1. Anfetamines i derivats

  3.2. Ketamina, dextrometorfano i PCP

  3.3. LSD i GHB

  3.4. Mezcalina i psilocibina

  1. Marc legal

  4.1. Context internacional

  4.2. Context nacional

  4.3. Importància de l’activitat Criminalistica i la capacitat probatòria del tràfic il¿legal de drogues

  4.4. Problemàtica en la regulació de les drogues

  4.4.1. Drogues de síntesis

  4.5. Problemàtica global i implicacions

  Part II. Intel¿ligència forense

  1. El principi d’intel¿ligència forense en l’anàlisi criminal

  1.1. Col¿lecció de dades

  1.2. Anàlisi de dades

  1. Intel¿ligència forense aplicada a la lluita contra les drogues
 • Intel¿ligència forense i les seves implicacions

 • Part III. Marc legal del perit forense a Espanya

  1. Designació del perit
 • Camp d’actuació

 • L’informe pericial i les diligències del peritatge

 • Responsabilitat penal

 • Amunt

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura

  Material Suport
  Criminalística PDF
  Criminalística Web

  Amunt

  Consulta del model d’avaluació

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

  Ponderació de les qualificacions

  Opció per superar l’assignatura: AC + PS

  Final d’assignatura: AC + PS

  AC = 60%

  PS = 40%

  Notes mínimes:

  · PS = 3,5

  Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS.
  Opció no superant l’AC: EX + AC

  Final d’assignatura: EX + AC

  EX = 65%

  AC = 35%

  Notes mínimes:

  · EX = 4

  Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX. Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

  En el cas d’assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l’examen (EX), la fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a FE.

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.